Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

Opširnije...

JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA PRAVNIM LICIMA

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je Javni oglas za kandidovanje programa "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja". Predmet poziva je prikupljanje programa za korištenje sredstava, u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“

Opširnije...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010020 – POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na osnovu člana  5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/13), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 22.07.2013. godine, d o n o s i

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DODJELU DONACIJA ZA IZGRADNJU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" U 2013.GODINI RASELJENIM LICIMA SMJEŠTENIM U KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA PODRUČJU OPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 2 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za dodjelu donacija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica po sistemu „Ključ u ruke" u 2013. godini raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima na području opština Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA ČIJI SE ZAHTJEVI ODBIJAJU KAO NEOSNOVANI I NEKOMPLETNI

Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06. 2013. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

Prijedlog lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 7/13.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi:

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna