Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK-a", broj: 2/06 i 15/11), Odluke, Vlade TK-a, o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – «Podrška povratku prognanih lica» Br.02/1-14-13699/13 od 22.07.2013.godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za održiv povratak po osnovu LOT 1. Transferi neprofitnim organizacijama i LOT 2. Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13.BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA ''POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA'' TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 11. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i planiranih sredstava Budžetom TK-a za 2013. godinu u razdjelu 13, glava 01, potrošačko mjesto 0002, konto 822300 Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva „Pozajmljivanja javnim preduzećima („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/13 i 11/13), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona upućuje


JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU,
MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TUZLANSKOG KANTONA

Opširnije...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-32-9/13-2 od 27.09.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 - SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih broj: 02/1-14-15273-1/13 od 05.08.2013. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024-
subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Opširnije...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPAKA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA IME TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POTROŠAČKA JEDINICA 22010001 U 2013. GODINI

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 38. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/13 i 11/13), na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.09.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za dodjelu bespovratnih sredstava na ime
Tekući transferi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i subvencije
javnim preduzećima - potrošačka jedinica 22010001 u 2013. godini

Opširnije...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPAKA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA IME TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POTROŠAČKA JEDINICA 22010001 U 2013. GODINI

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 38. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/13 i 11/13), na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.09.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za dodjelu bespovratnih sredstava na ime
Tekući transferi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i subvencije
javnim preduzećima - potrošačka jedinica 22010001 u 2013. godini

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna