Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 7/13.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi:

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 23020019-SUBVENCIJA TROŠKOVA PREVENCIJE OVISNOSTI O DROGAMA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ((“Službene novine Tuzlanskog kantona”,br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013 godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” , broj:7/13), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i:

 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2013.godinu

Opširnije...

KONKURS ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 20. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju  branitelja i članova njihovih porodica na području  Tuzlanskog kantona (“Službene novineTuzlanskogkantona”, broj: 14/10 i 12/11),    Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisuje

 

Konkurs za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA INVALIDSKIM SPORTSKIM KLUBOVIMA I SAVEZIMA TUZLANSKOG KANTONA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA UČEŠĆA I ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,broj: 8/11), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2013. godinu

Opširnije...

KONKURS ZA UTVRĐIVANJE LISTE BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE KOJIMA SE U BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA OBEZBJEĐUJU SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na  osnovu  člana 17. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06.2013. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-8809/13  od 21.06.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

PONOVLJENI JAVNI POZIV U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12 i 2/12), a u vezi sa tačkom III Konačne liste redoslijeda kandidata, broj: 15/1-41-455-KL/13 od 22.04.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Ponovljeni Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2013. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna