Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA METODOM NEPOSREDNE POGODBE

 

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-984/13 od 18.01.2013. godine kao i Odluke Vlade o procijenjenoj vrijednosti službenog vozila broj: 02/1-05- 26174/13 od 07.11.2013. godine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje:


JAVNI OGLAS
o prodaji službenog motornog vozila metodom neposredne pogodbe

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA-"POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TK

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), a u vezi sa tačkom III. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" broj: 03/1-14-12125/13 od 13.06.2013 godine i 03/1-14-19505/13 od 28.08.2013 godine, ministar industrije, energetike i rudarstva d o n o s i

 

O D L U K U
o poništavanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 13. Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva – "Pozajmljivanja javnim preduzećima" Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPORED SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" ZA 2013.GODINU

 

Na osnovu člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013.godinu, broj:13/1-14-27346/13 od 11.11.2013. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje,

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013.godinu

Opširnije...

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

 

 

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

 

Opširnije...

I DOPUNSKA LISTA NERASPOREĐENIH KANDIDATA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj: 01-02- 32-10/6-13 od 29.10.2013. godine, utvrđuje se

 

I dopunska lista neraspoređenih kandidata

Opširnije...

I DOPUNSKA KONAČNA LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA REALIZACIJU II PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34- 323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02- 32-10/6-13 od 29.10.2013. godine, utvrđuje se

 

I Dopunska konačna lista poslodavaca
koji ispunjavaju uslove za realizaciju II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna