Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Obavještenje za podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Obavještavaju se lica obuhvaćena Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, da su do srijede 24.12.2014. godine u Ured Vlade Tuzlanskog kantona, na adresi Rudarska 57, Tuzla, 2. sprat, dužni dostaviti original/ovjerenu kopiju Ugovora sa bankom o namjenskom stambenom kreditu, sa Planom otplate kredita.

Opširnije...

Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja i dijelova ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

Opširnije...

Obavještenje za podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024-Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz" dana 10.11.2014. godine, da uvid u dokumentaciju i eventualno podnošenje prigovora na Prijedlog Rang liste podnosilaca prijava sa prijedlogom raspodjele sredstava po Javnom pozivu mogu izvršiti u ponedeljak, 15.12.2014. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na adresi Ulica Muhameda Hevaija Uskufija 1 (Ekonomsko-trgovačka škola, bočni ulaz), u periodu od 12,00 – 16,00.

 

 

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje, JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Opširnije...

Oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

 

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Arhivu TK

Arhiv TK objavljuje konkurs za "Arhivist na sređivanju, zaštiti i obradi arhivske građe u Arhivu TK" - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15