Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JavnI poziv za kandidovanje Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 201 5. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine Odluku o usvajanju Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Opširnije...

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle

Na osnovu člana 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), utvrđuje se slijedeća:

 

Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/15) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS 
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Dana 13.07.2015. godine u dnevnim novinama „Avaz", „Oslobođenje „ i „Večernji list" Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima koji se distribuiraju na području FBiH.
Javni oglas se objavljuje i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona ( www.vlada tk.kim.ba) i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

 

Javni konkurs za prijem državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Vlade TK

Na zvaničnoj stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je Javni konkura za prijem dva državna službenika u Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, i to:

  • stručnog savjetnika za statusna pitanja i informativno-analitičke poslove i slobodu pristupa informacijama i
  • stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja.

Sve potrebne informacije i tekst javnog konkursa možete pogledati na web stranici Agencije, http://www.adsfbih.gov.ba

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

Javni poziv je otvoren do 18.07.2015

 


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15