Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Odluka o izboru najpovoljniji ponuđač iz predmeta javne nabavke: "Usluga banjsko klimatskog liječenja za potrebe ratnih vojnih invalida, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine44, broj: 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-05-014450/15 od 26.06.2015 godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:

Opširnije...

O D L U K A poništavanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije povrata beskamatnih kreditnih sredstava

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne cegovine", broj: 39/14), donosi se :

Opširnije...

K O N K U R S za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-011751/15 od 18.06.2015. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Opširnije...

INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Objavljen Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

 

Danas je objavljen Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

OBJAVLJENE LISTE LISTE KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, utvrdila je prijedloge listi kandidata iz sve tri boračke kategorije koji su privremeno ostvarili pravo na dodjelu stipendija, odnosno liste kandidata koji nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Liste su objavljena na web stranici Vlade Kantona, na oglasnim pločama u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnim boračkim savezima.

Na navedene liste kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja.

Konačni redoslijed kandidata utvrdit će se nakon odlučivanja po prigovoru, kada će biti objavljene i konačne rang lise kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15