Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE 21010006 - „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ I SREDSTAVA SA POZICIJE 11010017 – SREDSTVA NA „ESCROW RAČUNU“ U 2015. GODINI

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima, broj: 14-1-02-19426/15 od 25.08.2015. godine, člana 9. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije podršku obrtničkim komorama, broj: 14/1-02-19421/15 od 25.08.2015. godine i člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za subvencioniranje kamata plaćenih u 2014. i 2015. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2012., 2013. i 2014. godini za rast i razvoj MSP i obrta, broj: 14/1-02-19416/15 od 25.08.2015. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" i sredstava na „ESCROW računu" za 2015. godinu objavljuje:

 

 LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE 21010006 - „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA"
I SREDSTAVA SA POZICIJE 11010017 – SREDSTVA NA „ESCROW RAČUNU" U 2015. GODINI

 


 

 

 

 

 

Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-007314-12/15 od 20.10.2015. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Opširnije...

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 6. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – Tjelesna kultura i sport (broj: 02/1-40-0015022-1/15 od 28. 07. 2015. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

Opširnije...

Poništenje i ponovni javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Na osnovu odredaba člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03,34/03 i 65/13) i članova 22. i 23. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04 ,5/08 i 2/14) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12 – prečišćeni tekst, 6/12 i 8/14), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona,

Opširnije...

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javna ustanova Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac

 BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«
G R A D A Č A C


Broj: 01/6-208-2/2015.
Datum: 05. 11. 2015. godine,


Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ »Ivan Goran Kovačić« Gradačac broj: 01/6- 208-1/2015, od 05. 11. 2015. godine, a u skladu sa članovima 102. stav 2. i 105. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine TK-a" broj: 9/15 od 18. 08. 2015. godine) i člana 1. stav 2. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola, koji imaju status javne ustanove („Službene novine TK", br 8/10), raspisuje se:

Opširnije...

O G L A S za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine TK, broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14) broj 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine i broj 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine, Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 30.09.2015. godine donio je Odluku i raspisuje

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15