Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH" broj: 41/01, 22/05 I 9/08), Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-45-5651/21 od 26.08.2021. godine i 01/1-45-6035/21. od 29.09.2021. godine i Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021, potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) broj: 06-45-6372/21 od 21.10.2021. godine, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) broj: 15/1-04-21510-21 od 04.10.2021. godine i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-30-3-867/21 od 12.10.2021. godine, objavljuje se:

 


J A V N I  P O Z I V

za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"


 

Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine, Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 


J A V N I  P O Z I V

za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i
nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

 

 

Poziv korisnicima sredstava o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

POZIV KORISNICIMA SREDSTAVA O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA O
DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA
MANIFESTACIJA KULTURE I IZDAVAČKE DJELATNOSTIObavještavaju se korisnici sredstava kojima su odobrena finansijska sredstva za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti da će se Ugovori potpisivati u srijedu 24.11.2021. godine u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Korsinici su zbog trenutne epidemiološke situacije razvrstane po grupama prema spisku u prilogu kako slijedi:

1. Prva grupa (od rednog broja 1 do 42 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 24.11.2021. godine (srijeda) u 12 h,

2. Druga grupa (od rednog broja 43 do 83 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 24.11.2021. godine (srijeda) u 13 h.

Opširnije...

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potroščke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/21) i broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5952-7/21 od 15.11.2021. godine, Ministar donosi


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata
izdavačke djelatnostiRang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2021. godinu

RANG LISTA KORISNIK A SREDSTAVA SA POZICIJE
„PODRŠKA MLADIMA" ZA 2021. GODINU

I

PROGRAM BROJ 1. „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih"

 

 

Konkurs za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

 


KONKURS

za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna