Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Podrška u oblasti kulture

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. tačka 52. i članom 82. stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21) Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 29.09.2022. godine, donosi:

 

ODLUKU
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
32010003 – Podrška u oblasti kulture

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona

interreg-mp-0404


Izvođenje radova na realizaciji mjera energijske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona, i to mašinsko instalaterski radovi na objektima: JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Nezuk (Općina Sapna), JU Osnovne škole Doborovci (Grad Gračanica), JU Osnovne škole Podorašje (Grad Srebrenik), JU Osnovne škole Husino – Područna škola Ljubače (Grad Tuzla) i JU Osnovne škole Duboki Potok (Grad Srebrenik)

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-002

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. stav (1) tačka 33. i članom 78. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 23/21) Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.03. 2022. godine, d o n o s i:

 


P R O G R A M
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica"


 

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članom 23. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 12/17 i 3/20), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – Prečišćeni tekst ("Službene novine TK" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanju u regulirane organe ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla broj: 176-1/22 od 24.01.2021.godine, Skupština JP RTV TK d.o.o., raspisuje :


JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., na mandatni period od četiri godine, u sastavu kako slijedi:

- Predsjednik i član Odbora za reviziju ekonomske struke - 2 člana
- Član Odbora za reviziju pravne struke - 1 član...

 

 

Javni oglas o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 02/1-04-24738/21 od 27.10.2021.godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila broj: 02/1-04-179/22 od 11.01.2022.godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje:


JAVNI OGLAS

o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15