Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 13.06.2022. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi:


KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2022. GODINU ZA PROJEKT 1.
I
LISTE KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE

 

 

OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA

O B A V J E Š T E NJ E
O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA NA EPIZOOTIOLOŠKOJ JEDINICI ČELIĆ

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja".

Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja na epizootiološkoj jedinici Čelić, te prilože traženu dokumentaciju.

Opširnije...

Objavljen Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava da je 07.10.2022. na stranici Ministarstva civilnih poslova objavljen Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Molimo zainteresovane sportiste sa područja Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove Javnog poziva da se na isti prijave.

Javni poziv možete pronaći na linku http://mcp.gov.ba/publication/read/javni-poziv-za-kategorizaciju-sportista-na-nivou-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu?pageId=99

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 71. stav (1) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 14/18, 8/21 i 10/22), člana 13. a u vezi sa članom 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-30-16111/21. od 06.08.2021. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-30-16111/21 od 21.09.2021. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-018539-22 od 06.09.2022. godine, Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta:
Viši referent -Vozač motornog vozila u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona - Odjeljenje za ekonomsko finansijske i opšte poslove - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme....

Opširnije...

Ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj10/20) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-025161-ZDŽ-22 od 04.10.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

P O N O V LJ E N I   K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž)


I Lice koja ima pravo prijave po ovom Konkursu...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15