Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021. i Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2021. godinu

 

Preliminarna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po ponovljenom javnom pozivu

Na osnovu odredbe člana 25. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/21) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, utvrđuje :

 

PRELIMINARNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA  branilaca i članova njihove porodic
Tuzlanskog 
kantona po ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu
samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica 

 

Javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 


J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta
na području Tuzlanskog kantona


 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva
za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

 

 

 

Aplikanti koji su ispunili uslove Javnog konkursa pozivaju se na potpisivanje ugovora u prostorije Ministarstva na adresi Rudarska 65, Tuzla u vremenskom periodu od 08.00 do 13.00 sati i to sljedećim redoslijedom:

-dana 04.11.2021. godine od rednog broja 1 do rednog broja 65;
-dana 05.11.2021. godine od rednog broja 66 do rednog broja 130;
-dana 08.11.2021. godine od rednog broja 131 do rednog broja 195;
-dana 09.11.2021. godine od rednog broja 196 do rednog broja 251.

Potpisivanjem ugovora stiču se uslovi za pokretanje postupaka i nabavke roba, usluga i radova od strane aplikanta/krajnjeg korisnika, te će se odobravati samo računi za refundaciju koji su izdati nakon datuma potpisivanja ugovora.

Konkurs za izbor šest (6) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

 


KONKURS

za izbor šest (6) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna