Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćni radnik-čistačica

U skladu sa članom 73. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine i 02/6-05-7599/18 od 15.03. 2018. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta
pomoćni radnik-čistačica u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

Pomoćni radnik - Čistačica - spremačica
Opis poslova:
- svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama,
- sedmično čišćenje okomitih površina,
- petnaestodnevno tepisiranje podova,
- svakodnevno čišćenje hodnika,liftova,nus-prostorija,prozora po pripadajućem rasporedu i
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.


Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:


Posebni uvjeti su:
- osnovna škola
Uz prijavu na interni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije ne starije od tri(3) mjeseca:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Uvjerenje iz matične knjige rođenih,
3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
4. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosit prije stupanja na rad.
Prijave na interni oglas sa kratkom biografijom i traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja internog oglasa,lično u Centralnu pisarnicu - Rudarska 57 Tuzla ili putem pošte preporučeno na adresu:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
Rudarska 57 75 000 Tuzla

Sa naznakom
„za Komisiju za provođenje internog oglasa za pomoćnog radnika čistačica -spremačica
-ne otvarati-Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Po ovlaštenju Vlade TK
pomoćnik sekretara

Zdenka Marijanović, dipl.pravnik

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna