Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za zajedničke poslove

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Referent - portir recepcioner i Pomoćni radnik spremačica

u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

(1) -Referent - portir recepcioner 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- obavlja sve potrebne poslove, obezbjeđenja objekata u skladu sa Odlukom o organizaciji,osiguranja i kućnom redu u organima upraveTK-a, Instrukcija o kretanju stranaka u poslovnoj zgradi i Uredbi o osiguranju određenih ličnosti i objekata u Tuzlanskom kantonu,

- vrši prijem stranaka u poslovnu zgradu uz najavu istih i izdavanje odgovarajuće propusnice, u skladu sa Odlukom o organizaciji,osiguranja i kućnom redu u organima upraveTK-a kao i Instrukcija o kretanju stranaka u poslovnoj zgradi,

- vrši kontrolu i evidenciju parkiranja službenih vozila na parking prostoru po utvrđenoj šemi,

- daje obavještenja i upućuje stranke koje su došle po pozivu ili bez poziva u poslovnu zgradu,

- daje obavještenja o vremenu prijema stranaka kod rukovodilaca kantonalnih organa,

- vodi uredno i ažurno evidenciju ulaska stranaka bez poziva uz odobrenje nadležnih rukovodilaca i službenika i

- legitimiše stranke koje ulaze u zgradu, zadržava lične karte do izlaska iz zgrade, vodi evidenciju ulaska u zgradu,

-daje informacije o prisutnosti zaposlenih za vrijeme neradnih dana i poslije radnog vremena,

- održava čistoću parking prostora ispred poslovnih zgrada gdje su smješteni organi uprave ( redovno čišćenje od otpada, sniježnih nanosa),

-održava čistoću parking prostora i prostora oko zgrade,

- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda .

 

(2) Pomoćni radnik - čistačica – spremačica - jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama,

- sedmično čišćenje okomitih površina,

- petnaestodnevno tepisiranje podova,

- svakodnevno čišćenje hodnika,liftova,nus-prostorija,prozora po pripadajućem rasporedu i

- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 1. su:

- III stepen stručne spreme, KV radnik svih smjerova,

- najmanje šest (6) mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole.

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 2.su:

- Završena osnovna škola

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Svjedočanstvo o završenoj školi;

4. Uvjerenje o radnom stažu (za radno mjesto od tačkom 1)

5. Uvjerenje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

7. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst ("Službene novine TK", broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika (potvrda sa Biroa o nezaposlenosti i potvrda da je iz boračke populacije)

 

Napomena:

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem javnog oglasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave) lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Rudarska 57, 75 000 Tuzla

Sa naznakom „za Komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem Referent - portir recepcioner ili Pomoćni radnik - čistačica – spremačica – ne otvarati -

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Referent - portir recepcioner i Pomoćni radnik spremačica

u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

(1) -Referent - portir recepcioner 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- obavlja sve potrebne poslove, obezbjeđenja objekata u skladu sa Odlukom o organizaciji,osiguranja i kućnom redu u organima upraveTK-a, Instrukcija o kretanju stranaka u poslovnoj zgradi i Uredbi o osiguranju određenih ličnosti i objekata u Tuzlanskom kantonu,

- vrši prijem stranaka u poslovnu zgradu uz najavu istih i izdavanje odgovarajuće propusnice, u skladu sa Odlukom o organizaciji,osiguranja i kućnom redu u organima upraveTK-a kao i Instrukcija o kretanju stranaka u poslovnoj zgradi,

- vrši kontrolu i evidenciju parkiranja službenih vozila na parking prostoru po utvrđenoj šemi,

- daje obavještenja i upućuje stranke koje su došle po pozivu ili bez poziva u poslovnu zgradu,

- daje obavještenja o vremenu prijema stranaka kod rukovodilaca kantonalnih organa,

- vodi uredno i ažurno evidenciju ulaska stranaka bez poziva uz odobrenje nadležnih rukovodilaca i službenika i

- legitimiše stranke koje ulaze u zgradu, zadržava lične karte do izlaska iz zgrade, vodi evidenciju ulaska u zgradu,

-daje informacije o prisutnosti zaposlenih za vrijeme neradnih dana i poslije radnog vremena,

- održava čistoću parking prostora ispred poslovnih zgrada gdje su smješteni organi uprave ( redovno čišćenje od otpada, sniježnih nanosa),

-održava čistoću parking prostora i prostora oko zgrade,

- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda .

 

(2) Pomoćni radnik - čistačica – spremačica - jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama,

- sedmično čišćenje okomitih površina,

- petnaestodnevno tepisiranje podova,

- svakodnevno čišćenje hodnika,liftova,nus-prostorija,prozora po pripadajućem rasporedu i

- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 1. su:

- III stepen stručne spreme, KV radnik svih smjerova,

- najmanje šest (6) mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole.

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 2.su:

- Završena osnovna škola

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Svjedočanstvo o završenoj školi;

4. Uvjerenje o radnom stažu (za radno mjesto od tačkom 1)

5. Uvjerenje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

7. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst ("Službene novine TK", broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika (potvrda sa Biroa o nezaposlenosti i potvrda da je iz boračke populacije)

 

Napomena:

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem javnog oglasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave) lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Rudarska 57, 75 000 Tuzla

Sa naznakom „za Komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem Referent - portir recepcioner ili Pomoćni radnik - čistačica – spremačica – ne otvarati -

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna