ODLUKA O KONAČNOJ LISTI IZABRANIH KANDIDATA-VOLONTERA U OPĆINSKE SUDOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo pravosuđa i uprave TK
Broj: 06/1-34-18504-1/12
Tuzla, 04.09.2012. godine
Na osnovu člana 28. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj: 43/99, 32/00 i 29/03), člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12 od 28.06.2012. godine, Odluke o izmjeni
Odluke o prijemu pripravnika-volontera, broj: 02/1-34-17724/12 od 31.08.2012. godine, a u vezi sa raspisanim Javnim oglasom za prijem volontera u općinskim sudovima na području
Tuzlanskog kantona objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.07.2012. godine,ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi ODLUKU o konačnoj listi izabranih kandidata - volontera u općinske sudove na području Tuzlanskog kantona

I

Ovom Odlukom utvrđuje se konačna lista kandidata diplomiranih pravnika koji su u svojstvu volontera izabrani u općinske sudove na području Tuzlanskog kantona.

II
Konačna lista iz tačke I ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:
 

     Općinski sud u Tuzli 16 (šesnaest) volontera:
1. Sanja Kavaz – Hukić
2. Alma Tulić
3. Majda Nurkanović
4. Mirzeta Džaka
5. Sanja Ilić
6. Melisa Dubravić
7. Sabrina Gavrić
8. Miroslav Đulabić
9. Nermina Trgovčević
10. Mia Arnautović
11. Adriana Amna Isabegović
12. Senad Bešić
13. Nataša Dragić
14. Erna Ibraković
15. Elizabeta Ivanović
16. Samel Delić
        Općinski sud u Živinicama 9 (devet) volontera
1. Arijana Mladičkić
2. Mirheta Trumić
3. Adela Mandalović
4. Elma Dunović
5. Anadela Galamić
6. Ivana Kulić
7. Aleksandra Manojlović
8. Irena Babić
9. Selma Aljić
        Općinski sud u Gradačcu 2 (dva) volontera
1. Lejla Hasić
2. Alem Jahić
     Općinski sud u Gračanici 2 (dva) volontera
1. Elma Valjevac
2. Nermina Fazlić
      Općinski sud u Kalesiji 1 (jedan) volonter
1. Merima Hasanović
                                                                                                                                III


Volonteri se primaju najduže na period od 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade za svoj rad, a radi osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje
struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.Sa izabranim volonterima ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će potpisati
ugovor o obavljanju volonterskog rada, nakon okončanja žalbenog postupka.
IV
Ova Odluka biće objavljena na službenoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, na
oglasnoj tabli u sjedištu Vlade Tuzlanskog kantona kao i na oglasnoj tabli Ministarstva
pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.
V
Kandidati koji su nezadovoljni konačnim rezultatima izbora volontera, odnosno koji smatraju
da postupak izbora volontera nije izvršen u skladu sa propisima, mogu u roku od 8 dana od
prvog dana objavljivanja ove Odluke izjaviti prigovor ministru pravosuđa i uprave.
DOSTAVLJENO:
1x odjeljenje za informisanje Vlade TK M I N I S T A R
1x svim općinskim sudovima
1x evidenciji Alen Taletović, dipl. iur.
1x arhivi

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15