Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13, 8/15 I 10/18), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

 

 

Objavljen dana 20.05.2020.godine u dnevnom listu Dnevni avaz i dana 22.05.2020.godine u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 31/20.

te raspisuje ponovni

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona...

 

Opširnije...

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13, 8/15 I 10/18), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona


a) Opis pozicije:
Predsjednik odnosno član Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) obavlja poslove utvrđene Zakonom o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/09, 15/13, 8/15 i 10/18) i Pravilima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj dana 16.12.2019.godine Zaključkom broj:01-02-464-4/19 prihvatila nacrt Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.


Obzirom da je prihvaćen Program javne rasprave koji je predložen uz nacrt pomenutog zakona, a kojim je predviđeno koji organi i institucije treba da budu učesnici javne rasprave, to vas ovim putem obavještavamo da tekst nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.kim.ba .

Opširnije...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći

Na osnovu člana 24., 25. i 26. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o pružanju pravne pomoći ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/08 i 11/17), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći broj: 02/1-34-21019/19 od 29.10.2019. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći


a) Opis poslova i nadležnost:

Direktor Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći (u daljem tekstu: Zavod) obavlja sljedeće poslove:
- organizira, koordinira i nadzire obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Zavoda, te obavlja i slijedeće poslove:
- organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda;
- donosi propise i opće i pojedinačne akte Zavoda za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten;
- kao pravni zastupnik zastupa građane slabog imovnog stanja u krivičnom, parničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u drugim postupcima propisanim posebnim zakonima pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton), Kantonalnim tužilaštvom Kantona, drugim organima Kantona, kao i drugim pravosudnim organima van područja Kantona;
- prati izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva za poziciju Zavoda;
- organizira godišnji popis imovine Zaoda;
- vodi brigu o rokovima plaćanja svih obaveza Zavoda;
- u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Zavoda iz radnog odnosa;
- o izvršenju godišnjeg Programa rada Zavoda, podnosi izvještaj Vladi Kantona i Skupštini Kantona;
- vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Opširnije...

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13 i 8/15), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA
javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Objavljen 07.02.2018. godine u dnevnom listu Oslobođenje i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 9/18.

te raspisuje ponovni

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

a) Opis pozicije:
Predsjednik odnosno član Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) obavlja poslove u skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/09, 15/13 i 8/15) i Pravilima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Javni konkurs za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I - Objavljuje se javni konkurs za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu, kako slijedi:
- za područje općine Gradačac – 1 notar sa sjedištem u Gradačcu
- za područje općine Lukavac – 1 notar sa sjedištem u Lukavcu
- za područje općine Doboj Istok – 1 notar sa službenim sjedištem u Klokotnici
- za područje općine Sapna – 1 notar sa službenim sjedištem u Sapni
- za područje općine Teočak – 1 notar sa službenim sjedištem u Teočaku
- za područje općine Kladanj – 1 notar sa službenim sjedištem u Kladnju
- za područje općine Čelić – 1 notar sa službenim sjedištem u Čeliću

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15