Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Broj:D-06/1-34-3230-5/18
Tuzla, 01.06.2018.godine

Na osnovu člana 29. stav (5) Zakona o notarima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" 45/02), ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU
o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I

Poništava se javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu objavljen 09.02.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i Službenim novinama Federacije BiH broj: 10/18, odnosno 14.02.2018.godine u Službenim novinama Tuzlanskog kantona, broj: 2/18.

Opširnije...

Javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Opširnije...

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Na osnovu odredaba člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03,34/03 i 65/13), članova 22. i 23. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04 ,5/08 i 2/14) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Opširnije...

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16) a u vezi sa Odlukom o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-18235/16, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 9.8.2016. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Poništenje "Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar TK"

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na osnovu Odluke o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-6404/16 od 17.5.2016. godine

Opširnije...

Oglas za imenovanje Nadzornog odbora Odgojnog centra

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana _____________.2016. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15