Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13, 8/15 I 10/18), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona


a) Opis pozicije:
Predsjednik odnosno član Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) obavlja poslove utvrđene Zakonom o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/09, 15/13, 8/15 i 10/18) i Pravilima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

U skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Upravni odbor broji tri (3) člana od kojih su dva (2) člana iz reda osnivača (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), a jedan (1) član iz reda zaposlenika Odgojnog centra.

Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu u Upravnom odboru u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Mandat predsjednika, odnosno članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

b) Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj:70/08).

c) Pored ispunjavanja općih uslova, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:
- da ima završenu visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja, odnosno odgovarajući ekvivalent,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u Odgojnom centru i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđene posebnim propisima,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, s tim da se ovaj uslov ne odnosi na članove školskih odbora osnovnih i srednjih škola,
- da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda,
- da nije zaposlenik organa koji vrši nadzor nad radom Odgojnog centra.

d) Uz potpisanu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i broj telefona, kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte,
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat),
- dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta iz tačke b) alineja 4. Javnog oglasa (dostavljaju ga samo kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u posljednje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa, u državnoj službi, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini), odnosno izjava ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri (3) mjeseca (dostavljaju je samo kandidati koji ne rade ili nisu radili u organima državne službe, u posljednje tri godine),
- izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa i ne starije od tri (3) mjeseca, o
ispunjavanju općih uvjeta iz tačke b) alineja 5, 6, 7. i 8. Javnog oglasa,
- dokaz o školskoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu,
- izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa i ne starije od tri (3) mjeseca, o
ispunjavanju posebnih uvjeta iz tačke c) alineja 3, 4, 5, 6 i 7 Javnog oglasa.

e) Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dodatne djelatnosti.

f) Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz".

g) Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 57, 75 000 Tuzla) ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom


PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU ODGOJNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA


– NE OTVARATI-


Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15