Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći

Na osnovu člana 24., 25. i 26. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o pružanju pravne pomoći ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/08 i 11/17), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći broj: 02/1-34-21019/19 od 29.10.2019. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći


a) Opis poslova i nadležnost:

Direktor Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći (u daljem tekstu: Zavod) obavlja sljedeće poslove:
- organizira, koordinira i nadzire obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Zavoda, te obavlja i slijedeće poslove:
- organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda;
- donosi propise i opće i pojedinačne akte Zavoda za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten;
- kao pravni zastupnik zastupa građane slabog imovnog stanja u krivičnom, parničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u drugim postupcima propisanim posebnim zakonima pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton), Kantonalnim tužilaštvom Kantona, drugim organima Kantona, kao i drugim pravosudnim organima van područja Kantona;
- prati izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva za poziciju Zavoda;
- organizira godišnji popis imovine Zaoda;
- vodi brigu o rokovima plaćanja svih obaveza Zavoda;
- u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Zavoda iz radnog odnosa;
- o izvršenju godišnjeg Programa rada Zavoda, podnosi izvještaj Vladi Kantona i Skupštini Kantona;
- vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Za svoj rad Direktor Zavoda je odgovoran Vladi Tuzlanskog kantona.

Direktor Zavoda imenuje se na period od pet (5) godina.


b) Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine, prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 70/08).


c) Pored ispunjavanja općih uslova, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:
- da ima završenu visoku stručnu spremu-VII stepen, odnosno Visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
- da ima položen pravosudni ispit
- da ima najmanje pet (5) godina radnog staža na poslovima u svojoj struci
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u Zavodu i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđene posebnim propisima,
- da nije član upravnog, nadzornog, niti školskog odbora, skupština javnih preduzeća i
privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, kao i javnih ustanova i drugih
pravnih lica čiji je osnivač bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;


d) Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete ovog Javnog konkursa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- dužina radnog staža na poslovima iz djelatnosti Zavoda;
- veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja;
- komunikativne i organizatorske sposobnosti;
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Zavoda;
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja pozicije;
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima;
- naklonjenost timskom radu;
- rezultati rada tokom karijere


e) Uz potpisanu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i broj telefona, kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte,
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat),
- dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta iz tačke b) alineja 4. Javnog konkursa (dostavljaju ga samo kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u posljednje tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa, u državnoj službi, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini), odnosno izjava ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri (3) mjeseca (dostavljaju je samo kandidati koji ne rade ili nisu radili u organima državne službe, u posljednje tri godine),
- izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa i ne starije od tri (3) mjeseca, o 
ispunjavanju općih uvjeta iz tačke b) alineja 5, 6, 7 i 8 Javnog konkursa (ne starije od tri mjeseca),
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o školskoj spremi,
- dokaz o radnom stažu,
- izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa i ne starije od tri (3) mjeseca, o
ispunjavanju posebnih uvjeta iz tačke c) alineja 4, 5, 6 i 7 Javnog konkursa.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa, na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
TUZLANSKOG KANTONA

Ul. Džafer mahala broj:51
T U Z L A

(Sa naznakom: " Komisija za izbor kandidata za poziciju direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći"- NE OTVARAJ)

 

Konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni Avaz".


Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15