Javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I - Objavljuje se javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu, kako slijedi:
- za područje općine Gradačac – 1 notar sa sjedištem u Gradačcu
- za područje općine Lukavac – 1 notar sa sjedištem u Lukavcu


II - Uslovi
Za notara može biti imenovano lice koje kumulativno ispunjava sljedeće uslove:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. Da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uslove ;
3. Da je diplomirao na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 6.4.1992.godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se stiče nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa;
4. Da je položio pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 6.4.1992. godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se stiče nakon priznavanja tog ispita od strane Federalnog ministarstva pravde;
5. Da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti ili za drugo krivično djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ;
6. Da nije član neke političke partije; i
7. Da ima položen notarski ispit.


III – Izbor notara
Za notara se mogu izabrati samo takvi kandidati koji su po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojni ugleda notarske službe.
Kod izbora između više kandidata koji ispunjavaju uslove iz prethodne tačke, odlučujući kriterij je uspjeh postignut na notarskom ispitu.
Komisija za provođenje konkursa za izbor notara, koju će svojim rješenjem formirati ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona utvrđuje Listu kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom.
Ukoliko se na Listi kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom nađe dva ili više lica sa istim uspjehom postignutim na notarskom ispiti, bit će pozvani na intervju.
Rješenje o izboru kandidata donosi ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog ministra pravde.
Protiv Rješenja o izboru notara, može se u roku od osam (8) dana nakon prijema Rješenja, odnosno Obavještenja, uložiti prigovor Federalnom ministarstvu pravde. Prigovor protiv Rješenja o izboru kandidata za notara zadržava izvršenje Rješenja.
Izbor kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.


IV – Uz prijavu sa biografijom, kandidati su dužni na konkurs dostaviti original ili ovjerene fotokopije dokumenata, i to:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
4. Diploma o završenom pravnom fakultetu;
5. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
6. Uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene i druge dužnosti ili za krivično djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ (ne starije od 6 mjeseci);
7. Ovjerena izjava da nije član neke političke partije;
8. Uvjerenje o položenom notarskom ispitu.


Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje" Sarajevo, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Rok za podnošenje prijava na konkurs iznosi 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u glasilima iz prethodne tačke.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu izabrani za notara, u roku od 8 (osam) dana od dana izbora notara, dobit će pismeno obavještenje koje sadrži razloge zbog kojih oni nisu izabrani, kao i podatke o kandidatima koji su izabrani za notara.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona poštom preporučeno ili lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu: ulica Rudarska 57, 75 000 Tuzla, uz naznaku „UČEŠĆE NA KONKURSU ZA NOTARA – NE OTVARATI"

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15