Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Na osnovu odredaba člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03,34/03 i 65/13), članova 22. i 23. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04 ,5/08 i 2/14) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

I

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje na poziciju (u daljem tekstu: Oglas) i to:

- kantonalni pravobranilac u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli – jedan.

Kantonalni pravobranilac predstavlja Kantonalno pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno kantonalnih organa, službi i ustanova koje se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i pravnih osoba koje osniva Kanton ako je to aktom o osnivanju predviđeno, pred sudovima i drugim nadležnim organima, inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim organima i organizacijama.
Kantonalni pravobranilac se imenuje na četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.
Kantonalni pravobranilac ne može obavljati drugu javnu dužnost ili privatnu službu.

Imenovanje kantonalnog pravobranioca vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04, 5/08 i 2/14), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).

Konačno imenovana osoba ostvarivat će pravo na plaću i druga lična primanja u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/15).

 

II

Kandidat za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće:


a) opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18, ali ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/80).

 

b) posebne uslove i kriterije:
- da je diplomirani pravnik koji ima visoku stručnu spremu – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS – pravne struke,
- da ima položen pravosudni ispit,
- da ima iskustvo u radu na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita, s tim da je radeći na tim poslovima stekao visoki ugled pravnog stručnjaka,
- da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe kantonalnog pravobranioca,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, udruženja ili fondacije koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
- da nema privatni finansijski interes u Kantonalnom pravobranilaštvu i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa, a ukoliko jeste član upravnog odnosno nadzornog odbora, kanditat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničarskog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

III

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uslova i kriterija iz tačke II ovog oglasa, i to:
- ličnu kartu i CIPS-ovu prijavu mjesta prebivališta,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od tri mjeseca,
- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju ne starije od jedne godine,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
- potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije – ne stariju od jednog mjeseca ( prilažu samo kandidati koji su radili ili još uvijek rade u organima državne službe),
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova ovog oglasa iz tačke II. a) alineja 5., 6.,7. i 8. i tačke II. b) alineja 5.,6.,7. i 8. – ne stariju od jednog mjeseca.

Prije stupanja na dužnost kantonalni pravobranilac daje svečanu izjavu pred premijerom Tuzlanskog kantona.
Kandidat koji bude konačno imenovan za kantonalnog pravobranioca obavezan je prije davanja svečane izjave, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje te dužnosti.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

 

IV

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i dnevnom listu „Oslobođenje", a rok za prijavljivanje kandidata računa se od dana posljednjeg objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

V

Prijava na oglas sa traženim podacima i dokumentacijom se može predati neposredno u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi: ulica Rudarska broj 57 ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana adresa:

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
ulica Džafer mahala broj 51. 75 000 Tuzla

 

sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli – NE OTVARATI" .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu odredaba člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03,34/03 i 65/13), članova 22. i 23. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04 ,5/08 i 2/14) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

I

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje na poziciju (u daljem tekstu: Oglas) i to:

- kantonalni pravobranilac u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli – jedan.

Kantonalni pravobranilac predstavlja Kantonalno pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno kantonalnih organa, službi i ustanova koje se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i pravnih osoba koje osniva Kanton ako je to aktom o osnivanju predviđeno, pred sudovima i drugim nadležnim organima, inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim organima i organizacijama.
Kantonalni pravobranilac se imenuje na četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.
Kantonalni pravobranilac ne može obavljati drugu javnu dužnost ili privatnu službu.

Imenovanje kantonalnog pravobranioca vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04, 5/08 i 2/14), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).

Konačno imenovana osoba ostvarivat će pravo na plaću i druga lična primanja u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/15).

 

II

Kandidat za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće:


a) opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18, ali ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/80).

 

b) posebne uslove i kriterije:
- da je diplomirani pravnik koji ima visoku stručnu spremu – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS – pravne struke,
- da ima položen pravosudni ispit,
- da ima iskustvo u radu na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita, s tim da je radeći na tim poslovima stekao visoki ugled pravnog stručnjaka,
- da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe kantonalnog pravobranioca,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, udruženja ili fondacije koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
- da nema privatni finansijski interes u Kantonalnom pravobranilaštvu i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa, a ukoliko jeste član upravnog odnosno nadzornog odbora, kanditat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničarskog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

III

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uslova i kriterija iz tačke II ovog oglasa, i to:
- ličnu kartu i CIPS-ovu prijavu mjesta prebivališta,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od tri mjeseca,
- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju ne starije od jedne godine,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
- potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije – ne stariju od jednog mjeseca ( prilažu samo kandidati koji su radili ili još uvijek rade u organima državne službe),
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova ovog oglasa iz tačke II. a) alineja 5., 6.,7. i 8. i tačke II. b) alineja 5.,6.,7. i 8. – ne stariju od jednog mjeseca.

Prije stupanja na dužnost kantonalni pravobranilac daje svečanu izjavu pred premijerom Tuzlanskog kantona.
Kandidat koji bude konačno imenovan za kantonalnog pravobranioca obavezan je prije davanja svečane izjave, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje te dužnosti.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

 

IV

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i dnevnom listu „Oslobođenje", a rok za prijavljivanje kandidata računa se od dana posljednjeg objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

V

Prijava na oglas sa traženim podacima i dokumentacijom se može predati neposredno u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi: ulica Rudarska broj 57 ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana adresa:

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
ulica Džafer mahala broj 51. 75 000 Tuzla

 

sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli – NE OTVARATI" .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15