JAVNI OGLAS za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16) a u vezi sa Odlukom o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-18235/16, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 9.8.2016. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona

 

 

I

 

Raspisuje se oglas za prijem 35 (tridesetpet) diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera (u daljem tekstu: pripravnik – volonter) za potrebe pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

 

II


Volonter nema pravo na naknadu za svoj rad.
Međusobna prava i obveze između pripravnika - volontera i rukovodioca pravosudne institucije uređuju se ugovorom.
Po završetku stručnog osposobljavanja rukovodilac pravosudne institucije će pripravniku – volonteru izdati potvrdu/uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju.
Nakon proteka stručnog osposobljavanja pravosudne institucije se ne obvezuju zadržati pripravnika - volontera u stalnom radnom odnosu.

 

III


Svi kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za rad u pravosudnim institucijama i to:

• da je državljanin Bosne i Hercegovine,
• da je stariji od 18 godina,
• da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

IV

 

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i poseban uslov i to:

- da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme - VII stepen ili da ima visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.


V

 

Uz prijavu u kojoj je potrebno naznačiti pravosudnu instituciju u kojoj kadidat želi da bude primljen na stručno osposobljavanje, potrebno je priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeće dokaze:

- diplomu o završenom fakultetu,
- fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu,
- prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta),
- dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje),
- dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

Kandidati koji budu izabrani za pripravnike - volontere, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti rukovodiocu pravosudne institucije u koju se prima na stručno osposobljavanje, najkasnije do zaključivanja Ugovora o stručnom osposobljavanju.

 

VI

 

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/12 i 5/14).

 

VII

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Džafer mahala broj 51, 75 000 Tuzla, putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom „ za Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona – ne otvarati", u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona : www.vladatk.kim.ba.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

 

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16) a u vezi sa Odlukom o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-18235/16, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 9.8.2016. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona

 

 

I

 

Raspisuje se oglas za prijem 35 (tridesetpet) diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera (u daljem tekstu: pripravnik – volonter) za potrebe pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

 

II


Volonter nema pravo na naknadu za svoj rad.
Međusobna prava i obveze između pripravnika - volontera i rukovodioca pravosudne institucije uređuju se ugovorom.
Po završetku stručnog osposobljavanja rukovodilac pravosudne institucije će pripravniku – volonteru izdati potvrdu/uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju.
Nakon proteka stručnog osposobljavanja pravosudne institucije se ne obvezuju zadržati pripravnika - volontera u stalnom radnom odnosu.

 

III


Svi kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za rad u pravosudnim institucijama i to:

• da je državljanin Bosne i Hercegovine,
• da je stariji od 18 godina,
• da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

IV

 

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i poseban uslov i to:

- da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme - VII stepen ili da ima visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.


V

 

Uz prijavu u kojoj je potrebno naznačiti pravosudnu instituciju u kojoj kadidat želi da bude primljen na stručno osposobljavanje, potrebno je priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeće dokaze:

- diplomu o završenom fakultetu,
- fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu,
- prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta),
- dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje),
- dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

Kandidati koji budu izabrani za pripravnike - volontere, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti rukovodiocu pravosudne institucije u koju se prima na stručno osposobljavanje, najkasnije do zaključivanja Ugovora o stručnom osposobljavanju.

 

VI

 

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/12 i 5/14).

 

VII

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Džafer mahala broj 51, 75 000 Tuzla, putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom „ za Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona – ne otvarati", u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona : www.vladatk.kim.ba.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15