Oglas za imenovanje Nadzornog odbora Odgojnog centra

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana _____________.2016. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa

 

 

 

I

 

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

 

II

 

Utvrđuje se tekst Javnog oglasa, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio, a sačinjen je u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 12/03 i 34/03), Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).

 

III

 

Postupak oglašavanja, imenovanja Komisije za izbor i provođenje postupka, vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

 

IV

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavit će Javni oglas u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje".

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                                      PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON                                                                                                                          Bego Gutić
V L A D A

Broj: 02/1-34-___________/16

Tuzla, ___________2016. godine

 


 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona je svojim aktom broj: 02/1-05-138/16 od 2.3.2016. godine, obavijestila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da mandat članova Nadzornog odbora te ustanove ističe 29.3.2016. godine, te da je potrebno poduzeti aktivnosti u vezi sa procedurom za imenovanje novih članova pomenutog Nadzornog odbora.

U skladu sa navedenim, a na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), predlažemo da se raspiše Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

 

Tuzla, 17.3.2016. godine PREDLAGAČ

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana _____________.2016. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa

 

 

 

I

 

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

 

II

 

Utvrđuje se tekst Javnog oglasa, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio, a sačinjen je u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 12/03 i 34/03), Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).

 

III

 

Postupak oglašavanja, imenovanja Komisije za izbor i provođenje postupka, vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

 

IV

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavit će Javni oglas u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje".

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                                      PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON                                                                                                                          Bego Gutić
V L A D A

Broj: 02/1-34-___________/16

Tuzla, ___________2016. godine

 


 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona je svojim aktom broj: 02/1-05-138/16 od 2.3.2016. godine, obavijestila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da mandat članova Nadzornog odbora te ustanove ističe 29.3.2016. godine, te da je potrebno poduzeti aktivnosti u vezi sa procedurom za imenovanje novih članova pomenutog Nadzornog odbora.

U skladu sa navedenim, a na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), predlažemo da se raspiše Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

 

Tuzla, 17.3.2016. godine PREDLAGAČ

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15