Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 6. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – Tjelesna kultura i sport (broj: 02/1-40-0015022-1/15 od 28. 07. 2015. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

Opširnije...

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javna ustanova Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac

 BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«
G R A D A Č A C


Broj: 01/6-208-2/2015.
Datum: 05. 11. 2015. godine,


Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ »Ivan Goran Kovačić« Gradačac broj: 01/6- 208-1/2015, od 05. 11. 2015. godine, a u skladu sa članovima 102. stav 2. i 105. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine TK-a" broj: 9/15 od 18. 08. 2015. godine) i člana 1. stav 2. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola, koji imaju status javne ustanove („Službene novine TK", br 8/10), raspisuje se:

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine" broj: 49/05) ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministrastvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Živinice

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKIKANTON
Javna ustanova Mjesovita srednja skola
Zivinice

Broj:02 - 3535/15.
Zivinice, 26.08.2015.godine

 

Na osnovu clana 130. Zakona 0 srednjem obrazovanju i odgoju ("Sluzbene novine Tuzlanskog kantona n, broj 17/11, ), Kriterija 0 utvrcJivanju uslova na osnovu kojih se vrsi izbor i imenovanje kandidata za direktora srednje skole ciji je osnivac Skupstina Tuzlanskog kantona ("Sluzbene novine Tuzlanskog kantona ", broj 11/14.) clana 109. Pravila Javne ustanove Mjesovita srednja skola Zivinice , Odluke 8kolskog odbora 0 raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora skole broj: 02-3532/15. od
25.08.2015.godine, JU Mjesovita srednja skola Zivinice raspisuje

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

 

Naziv radnog mjesta:

"Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornih vozila, na neodoređeno vrijeme                           - 1 (jedan) izvršilac

 


 

 

 

Oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna