Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4828/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-2/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantonaP O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine, osim za pozicije: 


1. JU Osnovna škola „Banovići" Banovići
2. JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići Selo
4. JU Osnovna škola „Seona" Aljkovići, Banovići
11. JU Osnovna škola „Doborovci" Doborovci, Gračanica...


16. JU Osnovna škola „Lukavica" Lukavica, Gračanica
20. JU Osnovna škola „Soko" Soko, Gračanica
25. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac
30. JU Osnovna škola „Kalesija" Kalesija
39. JU Osnovna škola „Lukavac Grad" Lukavac
40. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto" Lukavac
42. JU Osnovna škola „Prokosovići" Prokosovići, Lukavac
48. JU Osnovna škola „Podorašje" Podorašje, Srebrenik
51. JU Osnovna škola „Sladna" Sladna, Srebrenik
64. JU Osnovna škola „Kiseljak" Kiseljak, Tuzla
80. JU Osnovna škola „Bašigovci" Bašigovci
84. JU Osnovna škola „Gračanica" Gračanica, Živinice.


i raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač
Skupština Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15