Poništenje i ponovno raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog Kantona d.o.o.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa-cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članom 22. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15),i Od-luke Skupštine JP RTV TK broj: 341 /16 od 21.02.2017. godine, Skupština JP RTV Tuzlanskog kantona:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV TK broj:1102/16 od 22.07.2016.godine, objavljen u dnevnim novinama „Faktor" (od 06.09.2016.godine) i „Službenim novinama FBiH", broj: 70/16, te raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

 

 

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.:
- Članovi Nadzornog odbora - 3 člana (Predsjednik i dva člana Nadzornog odbora)


I Opis pozicije:

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima, Nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti: nadzire rad Uprave i poslovanja Društva, priprema i predlaže etički kodeks, priprema i usvaja poslovnike i druge akte, imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima i važećim propisima, vrši izbor kan-didata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini Društva, donosi odluku o načinu privatizacije uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, razmatra i nadzire postupak javnih nabavki, daje mišljenje Skupštini Društva o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predlaže način pokrića gubitaka, daje upute Upravi za provođenje mjera i aktivnosti prili-kom uočenih nepravilnosti, daje ovlaštenja za aktivnosti koju se ograničene propisima Zakona o javnim nabavkama, usvaja izvještaje Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije, podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj reviziora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, nadzire Upravu o primjeni preporuka Odbora za reviziju i vanjskog revizora, donosi odluku o kreditnom zaduženju Društva i zalaganju nekretnina do 1/3 vrijednosti imovine Društva, usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvu u roku od deset dana od dana završenog putovanja, saziva Skupštinu Društva, raspravlja i odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika u drugostepenom postupku, u skladu sa Zakonom, odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.
Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri godine. Naknada za rad u Nadzornom od-boru utvrđuje se općim aktom JP Radio televizije Tuzlanskog kantona d.o.o.

 

Uslovi za imenovanje:

II Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:
a) da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte),
b) da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte),
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
e) da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
f) da nije kažnjavan u oblasti privredenog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
g) da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine(dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
h) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj:70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

 

III Pored navedenih općih uvjeta, kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uvjete:

a) da ima završenu visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
b) da ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu),
c) da nije člani upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
d) da nema privatni finansijski interes u Javnom preduzeću i da nema drugih smetnji za imeno-vanje, utvrđene posebnim propisima (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
e) da nije član Nadzornog ili Upravnog odbora drugog reguliranog organa (dokaz: izjava kandi-data potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa), a ukoliko jeste član drugog nadzornog, odnosno upravnog odbora, kandidat će dostaviti izjavu potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja),
f) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgo-vornošću (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
g) da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavan-je obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (dokaz: ovjerena kopija certifikata o usavršavanju, odnosno izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenom Uredbom Vlade Federacije),
h) da nije član uprave ili Odbora za reviziju u JP RTV TK (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
i) da se ne bavi djelatnošću konkurentnu djelatnosti Društva (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

 

IV Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete ovog javnog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

1. dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Javnog preduzeća,
2. komunikativne i organizatorske sposobnosti,
3. veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
4. minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Javnog preduzeća,
5. sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,
6. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
7. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
8. naklonjenost timskom radu,
9. rezultati rada tokom karijere.

 

Kandidat, zaposlen u organima državne službe, koji uđe u uži izbor i bude pozvan na intervju, prilikom obavljanja intervjua, dužan je priložiti Rješenje kojim mu je data saglasnost od strane rukovoditelja organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom najboljih kandidata bit će pozvani na razgovor. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Prije razgovora kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Izabrani kandidati dužni su prije konačnog imenovanja dostaviti ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se imenuju.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa, koji će biti objavljen u dnevnom listu "Avaz" i Službenim novinama „Federacije Bosne i Hercegovine" .
Izjave tražene javnim oglasom iz tačke II alineje (d, e, f, g, h) i iz tačke III alineje (c, d,e,f,g,h,i) ne mogu biti sa datumom prije dana objavljivanja ovog oglasa.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JP RTV TK d.o.o., ul. Mije Keroševića br. 20, 75000 Tuzla, sa naznakom:


"Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova
Nadzornog odbora JP RTVTK d.o.o."
NE OTVARAJ

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15