Javni oglas za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjene pozicije predjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama, („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 18. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj: 11/15), te člana 20. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Gradonačelnik Tuzle, raspisuju:

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjene pozicije predjednika i članova
Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

 

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla (u daljem tekstu: Narodno pozorište Tuzla).

Upravni odbor je organ upravljanja u Narodnom pozorištu Tuzla, broji tri člana:

- Predsjednik Upravnog odbora JU – predstavnik Tuzlanskog kantona.........1 (jedan) izvršilac
- Član Upravnog odbora JU – predstavnik Grada Tuzle ............................... 1 (jedan) izvršilac
- Član Upravnog odbora JU - predstavnik iz reda zaposlenih.........................1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Narodnog pozorišta Tuzla, donosi druge opće akte, imenuje i razrješava direktora Narodnog pozorišta, uz prethodnu saglasnost suosnivača, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji uz prethodnu saglasnost suosnicvača, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima Narodnog pozorišta, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi suosnivačima, najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Narodnog pozorišta.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, učestvuju u radu i donošenju odluka Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/02 i 13/11), Pravilima Ustanove i drugim relevantnim propisima.
Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava Gradonačelnik Tuzle uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

 

Opći uslovi:
Za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana JU Narodno pozorište Tuzla treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove, i to:
- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Pozorištu, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Narodno pozorište Tuzla- za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.
Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismenu saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužni dostaviti kada budu konačno imenovani za predsjednika odnosno člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla.
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljedenjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje".
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla "
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama, („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 18. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj: 11/15), te člana 20. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Gradonačelnik Tuzle, raspisuju:

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjene pozicije predjednika i članova
Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

 

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla (u daljem tekstu: Narodno pozorište Tuzla).

Upravni odbor je organ upravljanja u Narodnom pozorištu Tuzla, broji tri člana:

- Predsjednik Upravnog odbora JU – predstavnik Tuzlanskog kantona.........1 (jedan) izvršilac
- Član Upravnog odbora JU – predstavnik Grada Tuzle ............................... 1 (jedan) izvršilac
- Član Upravnog odbora JU - predstavnik iz reda zaposlenih.........................1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Narodnog pozorišta Tuzla, donosi druge opće akte, imenuje i razrješava direktora Narodnog pozorišta, uz prethodnu saglasnost suosnivača, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji uz prethodnu saglasnost suosnicvača, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima Narodnog pozorišta, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi suosnivačima, najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Narodnog pozorišta.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, učestvuju u radu i donošenju odluka Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/02 i 13/11), Pravilima Ustanove i drugim relevantnim propisima.
Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava Gradonačelnik Tuzle uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

 

Opći uslovi:
Za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana JU Narodno pozorište Tuzla treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove, i to:
- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Pozorištu, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Narodno pozorište Tuzla- za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.
Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismenu saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužni dostaviti kada budu konačno imenovani za predsjednika odnosno člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla.
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljedenjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje".
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla "
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15