Rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), I Ponovljenog javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificiranje zavarivača u cilju njihovog zapošljavanja objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 02.11.2018. godine, tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljuje:

 

RANG LISTU KORISNIKA NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA DOKVALIFIKACIJU/PREKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA ZA CERTIFICIRANE ZAVARIVAČE U CILJU NJIHOVOG ZAPOŠLJAVANJA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2018. GODINU

 

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku JLS u pripremi JPP projekata za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 19.09.2018. godine i člana 8. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije "Ministarstvo privrede" - 31010001 ekonomski kod 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, broj: 03/1-14-20158/18 od 23.08.2018. godine, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi:

 

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE
"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI" ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIPREMI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA 2018. GODINU

 

 

 

 

Rang lista korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 19.09.2018. godine i člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije "Ministarstvo privrede" - 31010001 ekonomski kod 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, broj: 03/1-14-20158/18 od 23.08.2018. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicima lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu, objavljuje:

 

RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI" ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIPREMI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA 2018. GODINU

Opširnije...

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja za ostatak sredstava

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), člana 9. stav (4) Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-14-10696-1/18 od 17.04.2018. godine, i tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV
za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja za ostatak sredstava neutrošenih po Javnom pozivu od 31. jula 2018.godine

 


 

Konačna rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18), člana 11. stav (6) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/18), ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi:

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA
ZA SUBVENCIJE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA DOKVALIFIKACIJU/ PREKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA ZA CERTIFICIRANE ZAVARIVAČE U CILJU NJIHOVOG ZAPOŠLJAVANJA SA POZICIJE
„PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2018. GODINU

Opširnije...

JAVNI OGLAS za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03, 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

 

PONIŠTAVA
Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova
Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

 

Objavljen dana 22.05.2018. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 53/18. te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova
Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

 

I


Objavljuje se Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj.

Članovi nadzornog odbora obavljat će poslove propisane Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15).
Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu sa odlukom Skupštine društva.

 

II


A) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:


- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina a ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršena poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

 

B) Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:


- da imaju završenu visoku ili višu stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja odnosno odgovarajući ekvivalent,
- da imaju najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke, odnosno više stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, ukoliko posebnim propisom ili opštim aktom nije drugačije propisano,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nemaju privatni finansijski interes u privrednom društvu u kojem se kandiduju i da
nemaju drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i
vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom
odgovornošću.
- da su prošli odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17).

 

III

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:


- CV (biografiju), adresu i kontakt telefon,
- dokaz o školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju),
- potvrdu poslodavca o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke odnosno više stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- CIPS-ova lična karta (ovjerena fotokopija),
- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starija od tri mjeseca,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti – ne starije od tri mjeseca,
- potvrdu nadležnog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpušten iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere (dostavljaju kandidati koji su radili ili još uvijek rade u državnoj službi) – ne starije od tri mjeseca,
- certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke II. A) alineja 7. i 8. i tačke II. B) alineja 3., 4., 5. i 6.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu konačno imenovani.

 

IV

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

TUZLANSKI KANTON
Ul. Rudarska broj 57
TUZLA
Za Ministarstvo privredeTuzlanskog kantona
sa naznakom: „Prijava na oglas za Nadzorni odbor"- „NE OTVARAJ"


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15