I PONOVLJENI JAVNI POZIV za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja za ostatak sredstava

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), člana 9. stav (4) Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-14-10696-1/18 od 17.04.2018. godine, i tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV
za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja za ostatak sredstava neutrošenih po Javnom pozivu od 31. jula 2018.godine

 


 

Konačna rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18), člana 11. stav (6) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/18), ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi:

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA
ZA SUBVENCIJE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA DOKVALIFIKACIJU/ PREKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA ZA CERTIFICIRANE ZAVARIVAČE U CILJU NJIHOVOG ZAPOŠLJAVANJA SA POZICIJE
„PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2018. GODINU

Opširnije...

JAVNI OGLAS za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03, 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

 

PONIŠTAVA
Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova
Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

 

Objavljen dana 22.05.2018. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 53/18. te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova
Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

 

I


Objavljuje se Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj.

Članovi nadzornog odbora obavljat će poslove propisane Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15).
Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu sa odlukom Skupštine društva.

 

II


A) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:


- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina a ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršena poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

 

B) Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:


- da imaju završenu visoku ili višu stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja odnosno odgovarajući ekvivalent,
- da imaju najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke, odnosno više stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, ukoliko posebnim propisom ili opštim aktom nije drugačije propisano,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nemaju privatni finansijski interes u privrednom društvu u kojem se kandiduju i da
nemaju drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i
vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom
odgovornošću.
- da su prošli odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17).

 

III

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:


- CV (biografiju), adresu i kontakt telefon,
- dokaz o školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju),
- potvrdu poslodavca o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke odnosno više stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- CIPS-ova lična karta (ovjerena fotokopija),
- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starija od tri mjeseca,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti – ne starije od tri mjeseca,
- potvrdu nadležnog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpušten iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere (dostavljaju kandidati koji su radili ili još uvijek rade u državnoj službi) – ne starije od tri mjeseca,
- certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke II. A) alineja 7. i 8. i tačke II. B) alineja 3., 4., 5. i 6.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu konačno imenovani.

 

IV

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

TUZLANSKI KANTON
Ul. Rudarska broj 57
TUZLA
Za Ministarstvo privredeTuzlanskog kantona
sa naznakom: „Prijava na oglas za Nadzorni odbor"- „NE OTVARAJ"


 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17 i 10/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19071-1/18 od 14.08.2018. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

 

1. Naziv radnog mjesta:

 

Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove ..............................1 (jedan) izvršilac

 

2. Opis poslova radnog mjesta:

 

- učestvuje u pripremi nacrta budžeta Ministarstva, u skladu sa godišnjim operativnim planom,
- učestvuje u pripremi Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Ministarstva za trogodišnji period,
- učestvuje u pripremi kriterija i drugih elemenata za izradu plana raspodjele i utroška novčanih sredstava,
- učestvuje u izradi plana javnih nabavki Ministarstva koje priprema Ministarstvo,
- učestvuje u pripremi i izradi tenderske dokumentacije i učestvuje u provođenju procedure javnih nabavki za potrebe Ministarstva,
- prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljanja sredstvima budžeta i javnih nabavki,
- prikuplja i vrši obradu podataka za izradu analize korištenja budžetskih sredstava,
- prati i istražuje promjene i kretanja u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu dokumentaciju i prijedlog mjera za unapređenje postupaka i korištenja budžetskih sredstava,
- evidentira budžetska sredstva, planira i predlaže dinamiku trošenja za tekuću budžetsku godinu,
- učestvuje u pripremi i obradi finansijske dokumentacije, pripremi i popunjavanju propisanih obrazaca koji prate dokumentaciju vezanu za redovno poslovanje Ministarstva i iste dostavlja trezoru,
- vrši evidenciju ugovora sa dobavljačima i krajnjim korisnicima i prati njihovu realizaciju,
- priprema, evidentira i čuva ekonomsko - finansijske podatke, i osigurava njihovu povjerljivost,
- radi na pripremi i izradi izvještaja, analiza i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz finansijske oblasti, a na osnovu odgovarajućih podataka,
- prati evidenciju o utrošku sredstava i materijala,
- vrši nabavku kancelarijskog i ostalog materijala, sitnog inventara i opreme za potrebe Ministarstva,
- sarađuje sa Uredom za internu reviziju i učestvuje u aktivnostima na pripremi provođenja internih i eksternih kontrola u Ministarstvu,
- obavlja poslove u informacijskom sistemu za on-line objavu obavijesti o javnim nabavkama,
- radi u komisijama po nalogu Ministra,
- samostalno radi na personalnom računaru,
- obavlja i druge poslove po nalogu Ministra,
- za svoj rad odgovara Ministru.

 

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova:

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede:

 

- IV stepen stručne spreme - ekonomska škola,
- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
- najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole na poslovima svoje struke.

 

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas:

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati prilažu sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

 

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca) ili ovjerena kopija lične karte,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
- Dokaz o potrebnom radnom stažu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
- Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca),
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starije od tri mjeseca).

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), i to: dokaz da se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

 

Komisija za provođenje Javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 3 mjeseca) prije stupanja na radno mjesto. U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.

 

5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava:

 

Svojeručno potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno ili neposredno na adresu:

 

MINISTARSTVO PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska 57,
75000 Tuzla
(sa naznakom: za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona – NE OTVARATI)

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


 

Rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificiranje zavarivača u cilju njihovog zapošljavanja objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 31.07.2018. godine, tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljuje:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15