Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-10925-1/21 od 01.06.2021. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

 


I. PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće
zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima
sa područja Tuzlanskog kantona do 400.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.800.000,00 KM
3. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 120.000,00 KM
4. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 500.000,00 KM
5. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 100.000,00 KM
6. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM
7. sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
međunarodnih fondova do 50.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:

Opširnije...

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Vlada Federacije Bosne I Hercegovine donijela je na svojoj 259. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu.

Donošenjem ove odluke ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz", 08.04.2021. godine i u dnevnim novinama „Večernji list", 08.04.2021. godine kao i u „Službenim novinama Federacije BiH" broj 28/21.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Opširnije...

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona

Smart Schools2


Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:
LOT 01: Mašinski instalaterski radovi na objektima: JU Gimnazija Živinice i JU Mješovita srednja škola Živinice (grad Živinice),
LOT 02: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Stupari (općina Kladanj) i
LOT 03: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Vitinica (općina Sapna)


Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-001

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

a) Lično kod ugovornog organa na adresi:
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Rudarska 57, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: (035) 369-435, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
(radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 08:00 - 10:00 i 12:00 - 16:00)

b) Na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona: OVDJE

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice Vlade Tuzlanskog kantona, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23. juni 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).


Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 25/2021 (str. 108) od 23. aprila 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih 


PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

 

Molimo Vas za pojašnjenje zahtjeva po pitanju „Tehnički kapaciteti ponuđača" – posjedovanja 3 završena ugovora za izvođenje radova.

 

Ovaj zainteresirani ponuđač ima realizovana 3 ugovora iste kompleksnosti i predmeta kao konkretni postupak nabavke u svosjstvu PREDSTAVNIKA GRUPE PONIUĐAČA, odnosno vođe konzorcija. Ugovor sa ugovornim organom je potpisao ovaj ponuđač, fakture za realizovane radove i ispostavio ovaj ponuđač, primio uplatu ukupne ugovorene cijene na svoj račun u cjelosti.

 

Drugi član konzorcija je bio proizvođač kotlova od koga je predstavnik grupe kupio kotlove i iste zatim isporučio i montirao kod ugovornog organa.

 

Možete li nam pojasniti da li u dokumentima koje cemo dostaviti mora biti naglašeno da je ponuđač realizovao ugovore kao predstavnik grupe ponuđača i obim realizacije.

 

Odgovor 1:

 

Možete, ali ne morate naglašavati da ste realizovali ugovore kao predstavnik grupe ponuđača, ukoliko je iz ugovora koji je potpisan sa ugovornim organom, fakture za realizovane radove te primljene uplate za ukupne ugovorene cijene vidljivo da ste vi kao ponuđač realizovali predmetnu nabavku.

 

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. Godinu za projekt 2

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:

 

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 2

 

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 19.11.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15