Izmjene i dopune Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-14-11418-1/19 od 28.05.2019. godine i Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj:02/1-14-16866/19 od 03.09.2019. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e


IZMJENE I DOPUNE

JAVNOG POZIVA
za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2019. godinu


1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA

U Javnom pozivu za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2019. godinu iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona" objavljenom dana 10.10.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz" i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona u tački 3.2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava tekst „Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona" mijenja se i glasi: „Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja i fondacije sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona".
U tački 3.4. Maksimalan iznos sredstava u tački b. mijenja se tačka 4. i glasi: „plate zaposlenika udruženja i fondacija i sl.".


2. DODATNI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA NA JAVNI POZIV

Dodatni rok za dostavljanje prijava za Projekt broj 3 - SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA je petak, 08.11.2019. godine. Izmijenjene ili dopunjene prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.


3. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Mjesto i način podnošenja eventualnih izmjena i dopuna prijava ostaju neizmjenjeni.
Ostali dio Javnog poziva ostaje neizmjenjen.

 

MINISTAR

Asmir Hasić, dipl.ing.maš.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15