Javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade

Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku, kvalifikacionim uslovima i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe Budžeta Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/20), člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. Zakon o trezoru Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedeiacije BiH", br. 26/16) i člana 4. Rješenja o imenovanju Komisije za izbor poslovnih banaka broj:07/1-14-40682/20 od 04.12.2020. godine, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV
za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade

 

POJAŠNJENJA:

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-17263/20 od 08.09.2020. godine i člana 4. B tačka III – 26 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj:07/1-14-13712/18 od 10.05.2018. godine i broj:07/1-30-4840/20 od 04.03.2020. godine, Ministar finansija objavljuje:


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. i 75. stav (1) i (2) a u vezi sa članom 73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («S1. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/l-l 1-11519/20 od 09.06.2020.godine i člana 4. B-tačka 111 - 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva fmansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministarstvo fmansija objavljuje:


JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaća- Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća -1 (jedan ) izvršilac...


PRILOG:

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK-a objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga nadogradnje Informacionog Sistema Finansijskog Upravljanja za Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa verzije Oracle EBS 11.5.10.2. na aktuelnu verziju Oracle ERP and Procurement Cloud. Tenderska dokumentacija se nalazi u Ministarstvu finansija TK, Ul. Turalibegova broj 40, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: ODRŽAVANJA PROGRAMSKIH PROIZVODA RAS (raspodjela javnih prihoda, informacioni sistem zaliha, materijalno poslovanje i sistem stalnih sredstava). Tenderska dokumentacija se nalazi u Ministarstvu finansija TK, Ul. Turalibegova broj 40, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («Sl. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-21512/19 od 05.11.2019.godine i člana 4. B-tačka III – 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministar finansija objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaćaa– Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15