Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

Na osnovu člana 5. a u vezi sa članom 43. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20) i prijedloga Komisije za razmatranje prijava po raspisanom javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organiziranja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu, Ministar za boračka pitanja donosi

 

 

ODLUKU
o poništenju Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća,
organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu
za 2022. godinu
Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15