Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konkurs/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 8/21 i 11/21) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 11/20, 8/21 i 11/21) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 


K O N K U R S / O G L A S

za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika / zaposlenika u osnovnim i srednjim školama
Tuzlanskog kantona 

Prijavni obrasci: 

 

Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja TK utvrđuje

 


KONAČNU LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na
području 
Tuzlanskog kantonaKonkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa (volonterski staž)

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/20) i člana 12. Oduke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-01555-21 od 27.07.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog
kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa
(volonterski staž)


Obavijest o preuzimanju dokumentacije

O B A V I J E S T

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona obavještava podnosioce prijava na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima za 2021. godinu, koji su prijave na navedeni poziv dostavili dana 07. i 08.06.2021. godine, da dostavljenu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva u vremenskom periodu od 13.00 do 15.00 sati, svakim radnim danom.

Kako je na adresu Ministarstva zaključno sa danom 08.06.2021. godine zaprimljeno 803 prijave, Ministarstvo je bilo prinuđeno ranije zatvoriti Javni poziv,a sve s ciljem kako se građani ne bi izlagali troškovima pripreme i ovjere dokumentacije, te gubitku vremena.

Dana 22.07.2021. godine objavljena je konačna lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove Javnog poziva, a za koji broj prijava Ministarstvo raspolaže finansijskim sredstvima predviđenim i Budžetom TK.

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora

OBAVIJEST

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poziva podnosioce prijava koji su ispunili uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK za 2021. godinu, da mogu doći na potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom u zgradu Vlade Kantona (Rudarska 65, Tuzla), i to prema spisku objavljenom na web stranici http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mpuzo-konačna lista, i to:

-podnosioci prijava od rednog broja 1. do 60., dana 26.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 61. do 120., dana 27.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 121. do 180., dana 28.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 181. do 240., dana 29.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 241. do 306., dana 30.07.2021. godine;

u vremenskom periodu od 08.00 do 10.00 sati i 11.00 do 13.00 sati.

Opširnije...

Konačne liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje konačnu listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu:

  


KONAČNA LISTA

podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera
smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna