DOKUMENTI

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA

 

POLJOPRIVREDA
Zakon o zadrugama (''Službeni glasnik BiH'' broj 18/03)
Zakon o duhanu BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 32/10)
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 49/04)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o hrani (''Službeni glasnik BiH'' broj 50/04)
Zakon o mineralnim đubrivima (''Sl. glasnik BiH'', broj: 46/04, 76/11)
Zakon o mjerama za unapređenje sočarstva (''Sl. novine FBiH", broj: 23/98)
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. novine FBIH", broj: 42/10)
Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji FBiH (''Sl. novine FBIH", broj: 28/04)
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK (''Sl. novine TK", broj: 08/14, 02/16)
Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji TK (''Sl. novine TK'', broj: 05/07 i 12/07)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (''Sl. novine FBiH", broj: 52/09)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (''Sl. novine TK'', broj: 11/00 i 04/04)
Zakon o poljoprivredi (''Sl. novine FBiH", broj: 88/07 i 04/10, 07/13)
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (''Sl. novine FBIH", broj 66/13)
Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (''Sl. novine FBIH", broj 31/00)
Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (''Sl. novine TK'', broj 10/10)
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (''Sl. novine FBiH", broj: 64/04)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 03/05)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (''Sl. novine FBiH", broj: 55/01 i 31/14)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (''Službene novine FBiH'' broj 71/05)
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (''Službene novine FBiH'' broj 64/04)
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (''Službeni glasnik BiH'' broj 08/06)
Zakon o stočarstvu (''Sl. novine FBiH", broj: 66/13)
Zakon o vinu (Službene novine FBiH broj 55/12)
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa (''Službeni glasnik BiH'' broj 25/08)
Zakon o zadrugama (''Službene novine FBIH'' broj 28/97)
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju (''Službeni list SFRJ broj 74/89)
Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj: 14/10, 32/13)
Zakon o zaštiti zdravlja bilja (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/03)

VODE
Zakon o koncesijama BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj: 32/02, 56/04)
Zakon o koncesijama TK (''Službene novine TK'' broj: 05/04, 07/05, 06/11, 01/13, 11/14)
Zakon o vodama FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 70/06)
Zakon o vodama TK (''Sl. novine TK", broj: 11/08)
Zakon o zaštiti akumulacije Modrac (''Sl. novine TK", broj: 5/06)

ŠUMARSTVO
Zakona o lovstvu (''Sl. novine FBiH '', broj: 4/06 , 8/10 , 81/14)
Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (''Službene novine FBiH'' broj 31/00)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (''Sl. novine FBiH", broj: 71/05 i 8/10)
Zakon o šumama (''Sl. novine TK", broj: 9/12, 17/13)
Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (''Sl. novine FBiH", broj: 27/97 i 25/06, 91/15)

VETERINARSTVO
Zakon o hrani ( ''Sl. glasnik BiH", broj: 50/04)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (''Službene novine FBiH'' broj 21/97)
Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (''Sl. novine FBiH", broj: 15/98, 70/08)
Zakona o veterinarstvu u BiH (''Sl. glasnik BiH", broj: 34/02)
Zakona o veterinarstvu FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 46/00)
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja ('' Sl. glasnik BiH", broj: 25/09)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Službeni list SFRJ'' broj 53/91)
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Službeni lisr SR BiH'' broj 43/86, 18/90)

 

 

PRAVILNICI

 • Pravilnik o dopuni pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji (12/11/2021)
 • Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH broj 60/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu ( Službene novine TK 10/10)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu ( Službene novine TK  7/10)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008 godinu i prijave prizvodnje
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2007 godinu (Službene novine TK 7/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2007 godinu (Službene  novine TK 13/07)
 • Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (‘‘Sl.novine Federacije BiH‘‘ broj 56/13),
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (‘‘Službene glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12),
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (‘‘Službene glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12),
 • Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10)
 • Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 51/11 i 55/12)
 • Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 57/09 i 55/12)
 • Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uvjetim za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 22/13)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 21/02)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 47/03 i 5/10)
 • Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanju tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/08)
 • Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko – tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 6/03, 49/07)
 • Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 42/01, 22/04)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 20/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/99)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ( ‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 37/09)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu gospodarenja lovištem(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko zdrvastvenih uslova za odlaganje korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona , stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nus proizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ( ‘‘Službeni glasnik BIH’‘ ,broj 6/12),
 • Pravilnik o utemeljivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj: 2/13 i 9/13),
 • Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 17/08 i 38/12),
 • Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 17/08 i 38/12),
 • Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (‘‘Službene novine novine Federacije BiH» broj 14/04),
 • Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovnogospodarske osnove (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 25/10)
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno odredaba propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 5/13)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (‘‘Službeni glasnik FBiH’‘, broj 70/12)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (‘‘Službene novine novine Federacije BiH» broj 5/03),
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, kao i revizije istih(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 83/08),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 83/08),
 • Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona (‘‘ Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 11/12),
 • Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj 98/12)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013 godinu (‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 9/13),
 • Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 87/07, 64/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 64/05),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca legitimacije lovo čuvara, vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko rekreativni ribolov (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 71/05),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 82/09)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 88/12),
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 88/12),
 • Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 54/99 i 59/09)
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanjaa pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanjaa pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (‘‘Službene novine FBiH”, broj 4/13),
 • Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (‘‘Službene novine FBiH”, broj 4/13),
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12),
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12),
 • Pravilnik o načinu o određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodoprivrednih objekata (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 18/07),
 • Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodoprivrednih objekata (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 18/07),
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje prerade žita u mlinovima (‘‘Službene novine novine Federacije BiH‘‘ broj 67/02),
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 67/12)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 80/12)
 • Pravilnik o lovočuvarskoj službi (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 97/07),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 97/07),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih tvari u proizvodima životinjskog podrijetla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 67/12)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12)
 • Pravilnik o higijeni hrane (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 4/13)
 • Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),

OSTALI DOKUMENTI

 • Odluka o izmjeni i dopuni programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini (12/11/2021)
 • Javni poziv za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrij
 • Prijavni obrazac za javni poziv  za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije
 • Spisak korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2010. godini iz budžeta Tuzlanskog kantona
 • Javni poziv  za prikupljanje pismenih ponuda – prodaja putničkog vozila
 • Spisak - novčana podrška u 2009. godini
 • Poziv za predkvalifikaciju (izražavanje interesa)
 • Invitation for prequalification (Expression of interest)
 • Informacija o projektu - Postrojenje za pripremu ptike vode sa izvorišta "Krušik", općina Kalesija
 • Project information potable water treatment plant on water source "Krušik", Kalesija Municipality
 • Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu ( Službene novine TK 6/10)
 • Program utroška sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom FBIH sa kriterijima raspodjele za 2008.godinu
 • Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj prizvodnji u 2008. godini
 • Odluka o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2008. godini
 • Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene  novine TK  05/07)
 • (Prva) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene novine TK 05/07)
 • (Druga) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene novine TK 07/07)
 • (Treća) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007 godinu (Službene  novine TK 12/07)
 • Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013 - nacrt dokumenta
 • Spisak - novčana podrška u 2009.godini
 • Spisak poljoprivrednih prouzvođača koji su ostvarili novčanu podršku u 2007. godini
 • Strategija zaštite Akumulacije Modrac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv