Izabrani korisnici granta "Podrška povratku prognanih lica"

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst ("Sl.novine TK", broj: 10/18), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), odredbi Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu – ''Podrška povratku prognanih osoba'', broj 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. Stav 2 Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-11975/18 od 18. 04. 2018. godine, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

 

O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15