POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH NA IME ''DJEČIJE NEDJELJE"

Datum; 10.12.2012. godine

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK“ broj: 5/12), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

POZIV

za prikupljanje prijavaz aodabir korisnika sredstava

prikupljenih na ime ''Dječijenedjelje

 Predmet Poziva

Predmet Poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za odabir korisnika   sredstva prikupljenih na ime ''Dječije nedjelje“ u 2012. godini.

 

Ko može aplicirati

Prijavu mogu podnijeti udruženja, organizacije i institucije koje u okviru svoje djelatnosti rade na unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

 

Kriteriji

Sredstva prikupljena po osnovu prihoda za „Dječiju nedjelju“ u 2012. godini raspoređuju se organizatorima manifestacija i aktivnosti, udruženjima, organizacijama, institucijama koje se bave unapređenjem društvene brige o djeci na osnovu sljedećih kriterija:

 

  • osnovna djelatnost organizacije, 0-10 bodova,
  • usklađenost ciljeva projekta sa poboljšanjem ukupne društvene brige o djeci, 0-10 bodova,
  • očekivani rezultati i efekti predloženog programa, 0-10 bodova,
  • kapaciteti organizacije za realizaciju, praćenje, izvještavanje i evaluaciju predloženog projekta, 0-5 bodova.

 

Način prijave

Prijava projekata/programa i prateća dokumentacija se dostavljaju u skladu sa Obrascem u prilogu, koji je sastavni dio Poziva.

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu je pet dana od dana objave Poziva na stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ovog Ministarstva.

PRIJAVNI OBRAZAC za Program raspodjele sredstava za "DJEČIJU NEDJELJU" za 2012. godinu Ministarstva ¬¬za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona (doc 149KB)

                                                                     M I N I S T A R

                                                                       Sead Hasić, dipl.scr.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna